Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska PODKARPACKIE Unia Europejska
 
 

 Informacje o dofinansowaniu

 

Projekt na miarę - Wypożyczalna sprzętu w Dębinie

- informacje o źródłach finansowania i  dofinansowaniu z państwowych funduszy celowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach prowadzi rekrutacje do projektu pn. „Projekt na miarę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla 135 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będących mieszkańcami gminy Białobrzegi poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystywania. Projekt jest realizowany od X 2019 do XII 2022.
 

Całkowita wartośc wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 739 388,71 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 702 419,27 PLN i obejmuje środki pochodzące z nastrępujących źródeł:

1) ze środków europejskich w kwocie: 628 480 ,40 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2) ze środków dotacji celowej w kwocie: 73 938,87 PLN, co stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 36 969,44 PLN, co stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Wysokość dofinansowania ze środków dotacji celowej
73 938,87 zł

 

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >